Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 10. septembrī

2010. gada 14. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 10. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā faktiski nemainījās (191.1 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 9. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 303.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 816 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 92.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 73.7 mljrd. euro (līdz 482.1 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 8. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 153.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 153.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 39.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 37.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 35 dienas. Turklāt termiņnoguldījumiem 61 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 61 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 49.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 122.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 237 milj. euro (līdz 122.4 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 10. septembrī, Vērtspapīru tirgus programmas portfeļa vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 61.2 mljrd. euro un 61.1 mljrd. euro.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 85.2 mljrd. euro (līdz 261.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,970 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,725 −943
2.1 SVF debitoru parādi 73,471 −250
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,254 −693
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,160 135
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,810 823
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,810 823
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 592,199 373
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 153,655 595
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 437,465 −1,245
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,025 1,022
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 55 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,713 −1,617
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 426,296 2,434
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 122,353 237
7.2 Pārējie vērtspapīri 303,943 2,197
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 254,339 8,826
Kopā aktīvi 1,973,255 10,031
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 815,951 −815
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 371,536 11,784
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 261,403 85,150
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 49,071 −73,369
2.3 Termiņnoguldījumi 61,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 62 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,720 227
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 99,761 −4,039
5.1 Saistības pret valdību 92,926 −4,100
5.2 Pārējās saistības 6,835 60
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,724 856
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 971 −14
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,118 −750
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,118 −750
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 163,753 2,782
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,973,255 10,031