Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. septembru 2010

14. septembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. septembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) po zohľadnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) zostala takmer nezmenená na úrovni 191,1 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. septembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 303,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,8 mld. EUR na 816 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,1 mld. EUR na 92,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 73,7 mld. EUR na 482,1 mld. EUR. V stredu 8. septembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 153,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 153,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 39,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 37,9 mld. EUR so splatnosťou 35 dní. Okrem toho boli splatné aj termínované vklady v hodnote 61 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 49,1 mld. EUR (v porovnaní so 122,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 237 mil. EUR na 122,4 mld. EUR. V týždni končiacom sa 10. septembra 2010 tak hodnota portfólia Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 61,2 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 85,2 mld. EUR na 261,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 970 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 236 725 −943
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 471 −250
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 163 254 −693
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 160 135
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 810 823
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 810 823
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 592 199 373
5.1 Hlavné refinančné operácie 153 655 595
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 437 465 −1 245
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 025 1 022
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 55 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 713 −1 617
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 426 296 2 434
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 122 353 237
7.2 Ostatné cenné papiere 303 943 2 197
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 254 339 8 826
Úhrn aktív 1 973 255 10 031
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 815 951 −815
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 371 536 11 784
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 261 403 85 150
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 49 071 −73 369
2.3 Termínované vklady 61 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 62 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 720 227
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 99 761 −4 039
5.1 Verejná správa 92 926 −4 100
5.2 Ostatné záväzky 6 835 60
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 724 856
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 971 −14
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 118 −750
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 118 −750
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 163 753 2 782
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 973 255 10 031