Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 август 2010 г.

17 август 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 13 август 2010 г., отразява извършената сделка със златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,4 млрд. евро до 191,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 август 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 0,4 млрд. щатски долара
12 август 2010 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,0 млрд. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 298,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,7 млрд. евро до 819,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,8 млрд. евро до 73,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 94,5 млрд. евро до 469,7 млрд. евро. На 11 август 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 154,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 153,7 млрд. евро. Също така на 11 август 2010 г., сряда, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 49,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 39,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 55,6 млрд. евро (при 161,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 10 млн. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 101,3 млрд. евро до 255,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 970 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 234 449 −1 631
2.1 Вземания от МВФ 74 048 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 401 −1 627
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 472 81
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 962 −604
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 962 −604
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 585 841 −11 219
5.1 Основни операции по рефинансиране 153 747 −1 098
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 431 791 −10 251
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 253 168
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 51 −38
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 39 529 −1 686
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 419 749 1 025
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 473 10
7.2 Други ценни книжа 298 276 1 015
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 239 071 2 213
Общо активи 1 953 086 −11 821
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 819 892 −2 668
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 371 661 −4 414
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 255 513 101 331
2.2 Депозитно улеснение 55 585 −105 744
2.3 Срочни депозити 60 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 63 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 164 318
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 80 107 −2 944
5.1 Сектор „Държавно управление“ 73 139 −2 818
5.2 Други задължения 6 968 −126
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 596 −766
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 016 1
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 919 −1 124
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 919 −1 124
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 011 −224
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 953 086 −11 821

Данни за контакт за медиите