Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. august 2010

17. august 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. august 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejler en centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 191,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. august 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 0,4 mia.
12. august 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 1,0 mia. -

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 298,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,7 mia. euro til 819,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,8 mia. euro til 73,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 94,5 mia. euro til 469,7 mia. euro. Onsdag den 11. august 2010 udløb en primær markedsoperation på 154,9 mia. euro, og en ny på 153,7 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 11. august 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 49,4 mia. euro, og en ny på 39,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 60,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 55,6 mia. euro (mod 161,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 10 mio. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 101,3 mia. euro til 255,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.970 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 234.449 −1.631
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.048 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.401 −1.627
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.472 81
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.962 −604
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.962 −604
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 585.841 −11.219
5.1 Primære markedsoperationer 153.747 −1.098
5.2 Langfristede markedsoperationer 431.791 −10.251
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 253 168
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 51 −38
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.529 −1.686
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 419.749 1.025
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.473 10
7.2 Andre værdipapirer 298.276 1.015
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 239.071 2.213
Aktiver i alt 1.953.086 −11.821
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 819.892 −2.668
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 371.661 −4.414
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 255.513 101.331
2.2 Indlånsfacilitet 55.585 −105.744
2.3 Indskud med fast løbetid 60.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 63 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.164 318
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 80.107 −2.944
5.1 Offentlig forvaltning og service 73.139 −2.818
5.2 Andre forpligtelser 6.968 −126
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.596 −766
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.016 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.919 −1.124
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.919 −1.124
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.011 −224
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.953.086 −11.821

Medie- og pressehenvendelser