Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 augusti 2010

17 augusti 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 augusti 2010 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) handel med guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 191,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 augusti 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 0,4 miljarder USD
12 augusti 2010 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 1,0 miljard USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 298,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 819,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 73,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 94,5 miljarder EUR till 469,7 miljarder EUR. Onsdagen den 11 augusti 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 154,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 153,7 miljarder EUR. Onsdagen den 11 augusti 2010 förföll även en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 49,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 39,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 55,6 miljarder EUR (jämfört med 161,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 10 miljoner EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 101,3 miljarder EUR till 255,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.970 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 234.449 −1.631
2.1 Fordringar på IMF 74.048 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.401 −1.627
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.472 81
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.962 −604
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.962 −604
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 585.841 −11.219
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 153.747 −1.098
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 431.791 −10.251
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 253 168
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 51 −38
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.529 −1.686
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 419.749 1.025
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.473 10
7.2 Andra värdepapper 298.276 1.015
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 239.071 2.213
Summa tillgångar 1.953.086 −11.821
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 819.892 −2.668
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 371.661 −4.414
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 255.513 101.331
2.2 Inlåningsfacilitet 55.585 −105.744
2.3 Inlåning med fast löptid 60.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 63 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.164 318
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 80.107 −2.944
5.1 Offentliga sektorn 73.139 −2.818
5.2 Övriga skulder 6.968 −126
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.596 −766
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.016 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.919 −1.124
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.919 −1.124
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.011 −224
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.953.086 −11.821

Kontakt för media