Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 augustus 2010

17 augustus 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 augustus 2010 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de handel in gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard tot EUR 191,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 augustus 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 0,4 miljard
12 augustus 2010 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,0 miljard -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.2) zijn met EUR 1 miljard gestegen naar EUR 298,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) is met EUR 2,7 miljard gedaald naar EUR 819,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,8 miljard naar EUR 73,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) is met EUR 94,5 miljard gestegen naar EUR 469,7 miljard. Op woensdag 11 augustus 2010 is een basisherfinancieringstransactie van EUR 154,9 miljard vervallen en een nieuwe transactie van EUR 153,7 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 11 augustus 2010 is een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 49,4 miljard vervallen en een nieuwe transactie van EUR 39,1 miljard verrekend. Op dezelfde datum zijn termijndeposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard vervallen en zijn nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 55,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 161,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 10 miljoen in verband met verrekening van transacties in het kader van het Effectenmarktprogramma (“Securities Markets Programme”).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties is de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 101,3 miljard gestegen naar EUR 255,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.970 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234.449 −1.631
2.1 Vorderingen op het IMF 74.048 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.401 −1.627
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.472 81
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.962 −604
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.962 −604
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 585.841 −11.219
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 153.747 −1.098
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 431.791 −10.251
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 253 168
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 51 −38
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.529 −1.686
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 419.749 1.025
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.473 10
7.2 Overige waardepapieren 298.276 1.015
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 239.071 2.213
Totaal activa 1.953.086 −11.821
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 819.892 −2.668
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 371.661 −4.414
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 255.513 101.331
2.2 Depositofaciliteit 55.585 −105.744
2.3 Termijndeposito's 60.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 63 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.164 318
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.107 −2.944
5.1 Overheid 73.139 −2.818
5.2 Overige verplichtingen 6.968 −126
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.596 −766
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.016 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.919 −1.124
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.919 −1.124
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.011 −224
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.953.086 −11.821

Contactpersonen voor de media