Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. augustu 2010

17. augusta 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. augusta 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku obchodu so zlatými mincami, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,4 mld. EUR na 191,3 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. augusta 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,4 mld. USD
12. augusta 2010 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 298,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,7 mld. EUR na 819,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 73,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 94,5 mld. EUR na 469,7 mld. EUR. V stredu 11. augusta 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 154,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 153,7 mld. EUR. V stredu 11. augusta 2010 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 49,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 39,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 55,6 mld. EUR (v porovnaní so 161,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 10 mil. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 101,3 mld. EUR na 255,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 970 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 234 449 −1 631
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 048 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 401 −1 627
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 472 81
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 962 −604
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 962 −604
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 585 841 −11 219
5.1 Hlavné refinančné operácie 153 747 −1 098
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 431 791 −10 251
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 253 168
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 51 −38
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 529 −1 686
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 419 749 1 025
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 473 10
7.2 Ostatné cenné papiere 298 276 1 015
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 239 071 2 213
Úhrn aktív 1 953 086 −11 821
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 819 892 −2 668
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 371 661 −4 414
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 255 513 101 331
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 55 585 −105 744
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 63 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 164 318
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 80 107 −2 944
5.1 Verejná správa 73 139 −2 818
5.2 Ostatné záväzky 6 968 −126
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 596 −766
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 016 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 919 −1 124
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 919 −1 124
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 011 −224
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 953 086 −11 821

Kontakt pre médiá