Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 13. augustā

2010. gada 17. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 13. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 191.3 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 12. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas - 0.4 mljrd. ASV dolāru
2010. gada 12. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 1.0 mljrd. ASV dolāru -

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 298.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 819.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 73.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 94.5 mljrd. euro (līdz 469.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 11. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 154.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 153.7 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 11. augustā arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 49.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 39.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 60.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 55.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 161.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 10 milj. euro, veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 101.3 mljrd. euro (līdz 255.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,970 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234,449 −1,631
2.1 SVF debitoru parādi 74,048 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,401 −1,627
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,472 81
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,962 −604
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,962 −604
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 585,841 −11,219
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 153,747 −1,098
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 431,791 −10,251
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 253 168
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 51 −38
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 39,529 −1,686
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 419,749 1,025
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,473 10
7.2 Pārējie vērtspapīri 298,276 1,015
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 239,071 2,213
Kopā aktīvi 1,953,086 −11,821
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 819,892 −2,668
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 371,661 −4,414
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 255,513 101,331
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 55,585 −105,744
2.3 Termiņnoguldījumi 60,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 63 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,164 318
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 80,107 −2,944
5.1 Saistības pret valdību 73,139 −2,818
5.2 Pārējās saistības 6,968 −126
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,596 −766
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,016 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,919 −1,124
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,919 −1,124
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,011 −224
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,953,086 −11,821

Kontaktinformācija presei