Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. avgusta 2010

17. avgust 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. avgusta 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 191,3 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. avgust 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 0,4 mrd USD
12. avgust 2010 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,0 mrd USD -

Transakciji za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 298,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,7 milijarde EUR na 819,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,8 milijarde EUR na 73,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 94,5 milijarde EUR na 469,7 milijarde EUR. V sredo, 11. avgusta 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 154,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 153,7 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 11. avgusta 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 49,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 39,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 55,6 milijarde EUR (v primerjavi s 161,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 10 milijonov EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 101,3 milijarde EUR na 255,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.970 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 234.449 −1.631
2.1 Terjatve do MDS 74.048 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.401 −1.627
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.472 81
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.962 −604
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.962 −604
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 585.841 −11.219
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 153.747 −1.098
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 431.791 −10.251
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 253 168
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 51 −38
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 39.529 −1.686
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 419.749 1.025
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.473 10
7.2 Drugi vrednostni papirji 298.276 1.015
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 239.071 2.213
Skupaj sredstva 1.953.086 −11.821
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 819.892 −2.668
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 371.661 −4.414
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 255.513 101.331
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 55.585 −105.744
2.3 Vezane vloge 60.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 63 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.164 318
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 80.107 −2.944
5.1 Širša država 73.139 −2.818
5.2 Druge obveznosti 6.968 −126
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.596 −766
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.016 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.919 −1.124
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.919 −1.124
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.011 −224
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.953.086 −11.821

Stiki za medije