Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 sierpnia 2010 r.

17 sierpnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 sierpnia 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z transakcji dotyczących złotych monet, zawartych przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld euro do poziomu 191,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12 sierpnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni - 0,4 mld USD
12 sierpnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 1,0 mld USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 298,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,7 mld euro do poziomu 819,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,8 mld euro do poziomu 73,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 94,5 mld euro do poziomu 469,7 mld euro. W środę 11 sierpnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 154,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 153,7 mld euro. W środę 11 sierpnia 2010 r. przypadł również termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 49,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 39,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 55,6 mld euro (wobec 161,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 10 mln euro w wyniku rozliczonych zakupów dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 101,3 mld euro do poziomu 255,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.970 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 234.449 −1.631
2.1 Należności od MFW 74.048 −4
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.401 −1.627
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.472 81
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.962 −604
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.962 −604
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 585.841 −11.219
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 153.747 −1.098
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 431.791 −10.251
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 253 168
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 51 −38
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.529 −1.686
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 419.749 1.025
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.473 10
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 298.276 1.015
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 239.071 2.213
Aktywa razem 1.953.086 −11.821
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 819.892 −2.668
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 371.661 −4.414
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 255.513 101.331
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 55.585 −105.744
2.3 Depozyty terminowe 60.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 63 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.164 318
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 80.107 −2.944
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 73.139 −2.818
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.968 −126
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.596 −766
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.016 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.919 −1.124
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.919 −1.124
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.011 −224
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.953.086 −11.821

Kontakt z mediami