Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. srpnu 2010

17. srpna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. srpna 2010 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR obchodování se zlatými mincemi, které prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,4 mld. EUR na 191,3 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. srpna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,4 mld. USD
12. srpna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 1,0 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 298,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 2,7 mld. EUR na 819,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,8 mld. EUR na 73,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 94,5 mld. EUR na 469,7 mld. EUR. Ve středu 11. srpna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 154,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 153,7 mld. EUR. Dále byla ve středu 11. srpna 2010 splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 49,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 39,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 55,6 mld. EUR (oproti 161,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 10 mil. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 101,3 mld. EUR na 255,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 970 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 234 449 −1 631
2.1 Pohledávky za MMF 74 048 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 401 −1 627
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 472 81
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 962 −604
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 962 −604
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 585 841 −11 219
5.1 Hlavní refinanční operace 153 747 −1 098
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 431 791 −10 251
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 253 168
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 51 −38
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 529 −1 686
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 419 749 1 025
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 473 10
7.2 Ostatní cenné papíry 298 276 1 015
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 239 071 2 213
Aktiva celkem 1 953 086 −11 821
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 819 892 −2 668
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 371 661 −4 414
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 255 513 101 331
2.2 Vkladová facilita 55 585 −105 744
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 63 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 164 318
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 80 107 −2 944
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 73 139 −2 818
5.2 Ostatní závazky 6 968 −126
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 596 −766
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 016 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 919 −1 124
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 919 −1 124
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 011 −224
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 953 086 −11 821

Kontakty pro média