Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 август 2010 г.

10 август 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 6 август  2010 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9) остава практически без изменение – 191,7 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 297,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2 млрд. евро до 822,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 34,8 млрд. евро до 76 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 75,9 млрд. евро до 375,2 млрд. евро. На 4 август 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 190 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 154,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 161,3 млрд. евро (при 120,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 9 млн. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 41,6 млрд. евро до 154,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 971 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 080 −268
2.1 Вземания от МВФ 74 051 −51
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 028 −216
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 391 919
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 566 −379
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 566 −379
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 597 060 −35 439
5.1 Основни операции по рефинансиране 154 844 −35 142
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 442 042 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 85 −280
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 88 −16
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 41 215 −1 719
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 418 724 955
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 463 9
7.2 Други ценни книжа 297 261 946
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 236 858 −825
Общо активи 1 964 906 −36 754
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 822 560 1 977
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 376 075 −1 183
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 154 182 −41 616
2.2 Депозитно улеснение 161 330 40 436
2.3 Срочни депозити 60 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 64 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 846 −938
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 83 051 −35 074
5.1 Сектор „Държавно управление“ 75 958 −34 842
5.2 Други задължения 7 093 −232
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 362 −869
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 015 −328
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 043 947
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 043 947
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 234 −1 286
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 964 906 −36 754

Данни за контакт за медиите