Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 6. augustā

2010. gada 10. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 6. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (191.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 297.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 822.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 34.8 mljrd. euro (līdz 76 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 75.9 mljrd. euro (līdz 375.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 4. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 190 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 154.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš termiņnoguldījumiem 60.5 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 161.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 120.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9 milj. euro, veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 41.6 mljrd. euro (līdz 154.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,971 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,080 −268
2.1 SVF debitoru parādi 74,051 −51
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,028 −216
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,391 919
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,566 −379
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,566 −379
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 597,060 −35,439
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 154,844 −35,142
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 442,042 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 85 −280
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 88 −16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 41,215 −1,719
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 418,724 955
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,463 9
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,261 946
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 236,858 −825
Kopā aktīvi 1,964,906 −36,754
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 822,560 1,977
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 376,075 −1,183
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 154,182 −41,616
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 161,330 40,436
2.3 Termiņnoguldījumi 60,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 64 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 846 −938
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 83,051 −35,074
5.1 Saistības pret valdību 75,958 −34,842
5.2 Pārējās saistības 7,093 −232
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,362 −869
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,015 −328
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,043 947
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,043 947
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,234 −1,286
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,964,906 −36,754

Kontaktinformācija presei