Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per
6 augustus 2010

10 augustus 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 augustus 2010 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 191,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.2) zijn met EUR 0,9 miljard gestegen naar EUR 297,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) is met EUR 2 miljard gestegen naar EUR 822,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 34,8 miljard naar EUR 76 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) is met EUR 75,9 miljard gedaald naar EUR 375,2 miljard. Op woensdag 4 augustus 2010 is een basisherfinancieringstransactie van EUR 190 miljard vervallen en een nieuwe transactie van EUR 154,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum zijn termijndeposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard vervallen en zijn nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 161,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 120,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9 miljoen in verband met verrekening van transacties in het kader van het Effectenmarktprogramma (“Securities Markets Programme”).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties is de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,6 miljard gedaald naar EUR 154,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.971 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236.080 −268
2.1 Vorderingen op het IMF 74.051 −51
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.028 −216
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.391 919
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.566 −379
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.566 −379
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 597.060 −35.439
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 154.844 −35.142
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 442.042 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 85 −280
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 88 −16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 41.215 −1.719
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 418.724 955
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.463 9
7.2 Overige waardepapieren 297.261 946
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 236.858 −825
Totaal activa 1.964.906 −36.754
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 822.560 1.977
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 376.075 −1.183
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 154.182 −41.616
2.2 Depositofaciliteit 161.330 40.436
2.3 Termijndeposito's 60.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 64 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 846 −938
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.051 −35.074
5.1 Overheid 75.958 −34.842
5.2 Overige verplichtingen 7.093 −232
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.362 −869
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.015 −328
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.043 947
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.043 947
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.234 −1.286
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.964.906 −36.754

Contactpersonen voor de media