Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. augustu 2010

10. augusta 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. augusta 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku čistého nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po zohľadnení klientskych a portfóliových transakcií takmer nezmenená na úrovni 191,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 297,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2 mld. EUR na 822,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 34,8 mld. EUR na 76 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 75,9 mld. EUR na 375,2 mld. EUR. V stredu 4. augusta 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 190 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 154,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 60,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 161,3 mld. EUR (v porovnaní so 120,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 9 mil. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 41,6 mld. EUR na 154,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 971 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 236 080 −268
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 051 −51
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 162 028 −216
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 391 919
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 566 −379
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 566 −379
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 597 060 −35 439
5.1 Hlavné refinančné operácie 154 844 −35 142
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 442 042 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 85 −280
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 88 −16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 41 215 −1 719
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 418 724 955
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 463 9
7.2 Ostatné cenné papiere 297 261 946
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 236 858 −825
Úhrn aktív 1 964 906 −36 754
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 822 560 1 977
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 376 075 −1 183
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 154 182 −41 616
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 161 330 40 436
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 64 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 846 −938
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 83 051 −35 074
5.1 Verejná správa 75 958 −34 842
5.2 Ostatné záväzky 7 093 −232
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 362 −869
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 015 −328
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 043 947
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 043 947
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 234 −1 286
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 964 906 −36 754