Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. srpnu 2010

10. srpna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. srpna 2010 odpovídal růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1°mil. EUR čistému nákupu zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 191,7 mld.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 297,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2 mld. EUR na 822,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 34,8 mld. EUR na 76 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 75,9 mld. EUR na 375,2 mld. EUR. Ve středu 4. srpna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 190 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 154,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti 0,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 161,3 mld. EUR (oproti 120,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9 mil. EUR v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,6 mld. EUR na 154,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 971 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 236 080 −268
2.1 Pohledávky za MMF 74 051 −51
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 028 −216
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 391 919
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 566 −379
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 566 −379
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 597 060 −35 439
5.1 Hlavní refinanční operace 154 844 −35 142
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 442 042 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 85 −280
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 88 −16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 41 215 −1 719
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 418 724 955
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 463 9
7.2 Ostatní cenné papíry 297 261 946
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 236 858 −825
Aktiva celkem 1 964 906 −36 754
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 822 560 1 977
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 376 075 −1 183
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 154 182 −41 616
2.2 Vkladová facilita 161 330 40 436
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 64 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 846 −938
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 83 051 −35 074
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 75 958 −34 842
5.2 Ostatní závazky 7 093 −232
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 362 −869
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 015 −328
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 043 947
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 043 947
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 234 −1 286
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 964 906 −36 754

Kontakty pro média