Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 6ης Αυγούστου 2010

10 Αυγούστου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Αυγούστου 2010, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παράμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 191,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 297,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 822,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 34,8 δισεκ. ευρώ σε 76 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 75,9 δισεκ. ευρώ σε 375,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 190 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 154,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 60,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 60,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 161,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 120,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 41,6 δισεκ. ευρώ σε 154,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 351.971 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 236.080 −268
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.051 −51
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 162.028 −216
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 30.391 919
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.566 −379
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.566 −379
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 597.060 −35.439
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 154.844 −35.142
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 442.042 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 85 −280
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 88 −16
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 41.215 −1.719
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 418.724 955
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 121.463 9
7.2 Λοιποί τίτλοι 297.261 946
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.041 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 236.858 −825
Σύνολο ενεργητικού 1.964.906 −36.754
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 822.560 1.977
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 376.075 −1.183
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 154.182 −41.616
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 161.330 40.436
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 60.500 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 64 −2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 846 −938
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 83.051 −35.074
5.1 Γενική κυβέρνηση 75.958 −34.842
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.093 −232
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 41.362 −869
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.015 −328
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.043 947
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 17.043 947
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.711 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 159.234 −1.286
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 328.818 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.191 0
Σύνολο παθητικού 1.964.906 −36.754