SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. august 2010

10. august 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. august 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejler en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret (191,7 mia. euro) som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2), steg med 0,9 mia. euro til 297,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2 mia. euro til 822,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 34,8 mia. euro til 76 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 75,9 mia. euro til 375,2 mia. euro. Onsdag den 4. august 2010 udløb en primær markedsoperation på 190 mia. euro, og en ny på 154,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 60,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 161,3 mia. euro (mod 120,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9 mio. euro om følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41,6 mia. euro til 154,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.971 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 236.080 −268
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.051 −51
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.028 −216
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.391 919
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.566 −379
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.566 −379
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 597.060 −35.439
5.1 Primære markedsoperationer 154.844 −35.142
5.2 Langfristede markedsoperationer 442.042 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 85 −280
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 88 −16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 41.215 −1.719
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 418.724 955
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.463 9
7.2 Andre værdipapirer 297.261 946
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 236.858 −825
Aktiver i alt 1.964.906 −36.754
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 822.560 1.977
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 376.075 −1.183
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 154.182 −41.616
2.2 Indlånsfacilitet 161.330 40.436
2.3 Indskud med fast løbetid 60.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 64 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 846 −938
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 83.051 −35.074
5.1 Offentlig forvaltning og service 75.958 −34.842
5.2 Andre forpligtelser 7.093 −232
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.362 −869
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.015 −328
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.043 947
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.043 947
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.234 −1.286
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.964.906 −36.754