Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 sierpnia 2010 r.

10 sierpnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 sierpnia 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 191,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 297,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2 mld euro do poziomu 822,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 34,8 mld euro do poziomu 76 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 75,9 mld euro do poziomu 375,2 mld euro. W środę 4 sierpnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 190 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 154,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 161,3 mld euro (wobec 120,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9 mln euro w wyniku rozliczonych zakupów dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 41,6 mld euro do poziomu 154,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.971 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 236.080 −268
2.1 Należności od MFW 74.051 −51
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.028 −216
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.391 919
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.566 −379
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.566 −379
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 597.060 −35.439
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 154.844 −35.142
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 442.042 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 85 −280
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 88 −16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 41.215 −1.719
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 418.724 955
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.463 9
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.261 946
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 236.858 −825
Aktywa razem 1.964.906 −36.754
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 822.560 1.977
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 376.075 −1.183
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 154.182 −41.616
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 161.330 40.436
2.3 Depozyty terminowe 60.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 64 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 846 −938
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 83.051 −35.074
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 75.958 −34.842
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.093 −232
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.362 −869
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.015 −328
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 17.043 947
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 17.043 947
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.234 −1.286
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.964.906 −36.754

Kontakt z mediami