Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. avgusta 2010

10. avgust 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. avgusta 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 191,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 297,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2 milijardi EUR na 822,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 34,8 milijarde EUR na 76 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 75,9 milijarde EUR na 375,2 milijarde EUR. V sredo, 4. avgusta 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 190 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 154,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 161,3 milijarde EUR (v primerjavi s 120,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9 milijonov EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,6 milijarde EUR na 154,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.971 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 236.080 −268
2.1 Terjatve do MDS 74.051 −51
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.028 −216
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.391 919
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.566 −379
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.566 −379
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 597.060 −35.439
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 154.844 −35.142
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 442.042 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 85 −280
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 88 −16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 41.215 −1.719
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 418.724 955
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.463 9
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.261 946
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 236.858 −825
Skupaj sredstva 1.964.906 −36.754
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 822.560 1.977
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 376.075 −1.183
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 154.182 −41.616
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 161.330 40.436
2.3 Vezane vloge 60.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 64 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 846 −938
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 83.051 −35.074
5.1 Širša država 75.958 −34.842
5.2 Druge obveznosti 7.093 −232
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.362 −869
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.015 −328
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.043 947
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.043 947
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.234 −1.286
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.964.906 −36.754

Stiki za medije