Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 augusti 2010

10 augusti 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 augusti 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 191,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 297,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 822,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 34,8 miljarder EUR till 76 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 75,9 miljarder EUR till 375,2 miljarder EUR. Onsdagen den 4 augusti 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 190 miljarder EUR och ersattes med en ny på 154,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 161,3 miljarder EUR (jämfört med 120,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9 miljoner EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,6 miljarder EUR till 154,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.971 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 236.080 −268
2.1 Fordringar på IMF 74.051 −51
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.028 −216
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.391 919
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.566 −379
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.566 −379
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 597.060 −35.439
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 154.844 −35.142
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 442.042 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 85 −280
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 88 −16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 41.215 −1.719
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 418.724 955
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.463 9
7.2 Andra värdepapper 297.261 946
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 236.858 −825
Summa tillgångar 1.964.906 −36.754
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 822.560 1.977
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 376.075 −1.183
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 154.182 −41.616
2.2 Inlåningsfacilitet 161.330 40.436
2.3 Inlåning med fast löptid 60.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 64 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 846 −938
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 83.051 −35.074
5.1 Offentliga sektorn 75.958 −34.842
5.2 Övriga skulder 7.093 −232
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.362 −869
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.015 −328
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.043 947
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.043 947
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.234 −1.286
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.964.906 −36.754

Kontakt för media