Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 юли 2010 г.

7 юли 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 65,4 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 юли 2010 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 18,2 млрд. евро до 190,9 млрд. евро. Това се дължи основно на ефекта на тримесечната преоценка на активите и пасивите, като транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през разглеждания период, водят до увеличение от 0,2 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,7 млрд. евро до 296,7 млрд. евро, главно вследствие на преоценки. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 6,7 млрд. евро до 816,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 39,7 млрд. евро до 115,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 117,9 млрд. евро до 416,9 млрд. евро. На 30 юни 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 151,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 162,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 51 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 31,9 млрд. евро. На 1 юли 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2 млрд. евро и матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 131,9 млрд. евро, както и по операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност в размер на 111,2 млрд. евро с матуритет шест дни. В същия ден настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 442,2 млрд. евро с матуритет една година.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 231,7 млрд. евро (при 284,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 5 млрд. евро до 120,1 млрд. евро основно в резултат на заплатените покупки в размер на 3,7 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 1,3 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 84,7 млрд. евро до 160,4 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 2 юли 2010 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1010,920 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,2271 за 1 евро

Японска йена ― 108,79 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,2046 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 352 092 0 65 402
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 232 639 −330 19 978
2.1 Вземания от МВФ 74 078 17 4 719
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 158 561 −347 15 259
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 344 −49 3 106
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 883 630 −23
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 883 630 −23
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 680 576 −189 778 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 162 912 11 400 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 405 927 −312 309 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 111 237 111 237 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 484 −81 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 −26 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 43 771 1 539 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 416 735 3 995 −1 708
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 120 062 4 988 −23
7.2 Други ценни книжа 296 674 −993 −1 685
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 085 −470 −21
9 Други активи 240 685 −9 174 2 468
Общо активи 2 049 811 −193 637 89 202
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 816 470 6 720 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 424 032 −156 527 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 160 380 −84 683 0
2.2 Депозитно улеснение 231 717 −52 640 0
2.3 Срочни депозити 31 866 −19 134 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 68 −70 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 818 −220 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 123 841 −39 701 −2
5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 700 −39 722 −2
5.2 Други задължения 8 140 22 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 882 408 46
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 926 −204 173
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 481 −393 1 226
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 481 −393 1 226
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0 3 678
10 Други задължения 162 640 −3 988 4 468
11 Сметки за преоценка 328 818 0 79 613
12 Капитал и резерви 78 191 268 0
Общо пасиви 2 049 811 −193 637 89 202

Данни за контакт за медиите