Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 2. jūlijā

2010. gada 7. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 2. jūlijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 65.4 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 18.2 mljrd. euro (līdz 190.9 mljrd. euro). Tas galvenokārt skaidrojams ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu; pieaugums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija 0.2 mljrd. euro.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms galvenokārt pārvērtēšanas rezultātā samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 296.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 816.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 39.7 mljrd. euro (līdz 115.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 117.9 mljrd. euro (līdz 416.9 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 30. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 151.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 162.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš termiņnoguldījumiem 51 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 31.9 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 1. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 131.9 mljrd. euro apmērā, kā arī tika noslēgta likviditāti palielinoša precizējošā operācija 111.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 dienas. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 442.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 gads pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 231.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 284.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 5 mljrd. euro (līdz 120.1 mljrd. euro), galvenokārt veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 3.7 mljrd. euro un 1.3 mljrd. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 84.7 mljrd. euro (līdz 160.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2010. gada 2. jūlijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1010.920 EUR par Trojas unci

1.2271 USD par 1 EUR

108.79 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2046 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 352,092 0 65,402
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 232,639 −330 19,978
2.1 SVF debitoru parādi 74,078 17 4,719
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 158,561 −347 15,259
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,344 −49 3,106
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,883 630 −23
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,883 630 −23
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 680,576 −189,778 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 162,912 11,400 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 405,927 −312,309 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 111,237 111,237 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 484 −81 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 −26 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 43,771 1,539 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 416,735 3,995 −1,708
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 120,062 4,988 −23
7.2 Pārējie vērtspapīri 296,674 −993 −1,685
8 Valdības parāds euro 35,085 −470 −21
9 Pārējie aktīvi 240,685 −9,174 2,468
Kopā aktīvi 2,049,811 −193,637 89,202
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 816,470 6,720 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 424,032 −156,527 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 160,380 −84,683 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 231,717 −52,640 0
2.3 Termiņnoguldījumi 31,866 −19,134 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 68 −70 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 818 −220 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 123,841 −39,701 −2
5.1 Saistības pret valdību 115,700 −39,722 −2
5.2 Pārējās saistības 8,140 22 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,882 408 46
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 926 −204 173
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,481 −393 1,226
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,481 −393 1,226
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0 3,678
10 Pārējās saistības 162,640 −3,988 4,468
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0 79,613
12 Kapitāls un rezerves 78,191 268 0
Kopā pasīvi 2,049,811 −193,637 89,202

Kontaktinformācija presei