Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 juli 2010

7 juli 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 juli 2010 motsvarade ökningen på 65,4 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 18,2 miljarder EUR till 190,9 miljarder EUR. Det berodde främst på effekter av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder. Kund- och portföljtransaktioner som gjordes av nationella centralbanker i Eurosystemet resulterade i en ökning på 0,2 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 296,7 miljarder EUR, främst beroende på omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 816,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 39,7 miljarder EUR till 115,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 117,9 miljarder EUR till 416,9 miljarder EUR. Onsdagen den 30 juni 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 151,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 162,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 51 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 31,9 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 1 juli 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 131,9 miljarder EUR, precis som en likvidiserande finjusterande transaktion på 111,2 miljarder EUR, med en löptid på sex dagar. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 442,2 miljarder EUR, med en löptid på ett år.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 231,7 miljarder EUR (jämfört med 284,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 5 miljarder EUR till 120,1 miljarder EUR huvudsakligen som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 3,7 miljarder EUR och 1,3 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 84,7 miljarder EUR till 160,4 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 2 juli 2010 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1010,920 EUR per fine oz.

USD: 1,2271 per EUR

JPY: 108,79 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2046 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 352.092 0 65.402
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 232.639 −330 19.978
2.1 Fordringar på IMF 74.078 17 4.719
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 158.561 −347 15.259
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.344 −49 3.106
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.883 630 −23
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.883 630 −23
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 680.576 −189.778 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 162.912 11.400 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 405.927 −312.309 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 111.237 111.237 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 484 −81 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 −26 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 43.771 1.539 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 416.735 3.995 −1.708
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 120.062 4.988 −23
7.2 Andra värdepapper 296.674 −993 −1.685
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.085 −470 −21
9 Övriga tillgångar 240.685 −9.174 2.468
Summa tillgångar 2.049.811 −193.637 89.202
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 816.470 6.720 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 424.032 −156.527 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 160.380 −84.683 0
2.2 Inlåningsfacilitet 231.717 −52.640 0
2.3 Inlåning med fast löptid 31.866 −19.134 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 68 −70 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 818 −220 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 123.841 −39.701 −2
5.1 Offentliga sektorn 115.700 −39.722 −2
5.2 Övriga skulder 8.140 22 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.882 408 46
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 926 −204 173
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.481 −393 1.226
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.481 −393 1.226
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0 3.678
10 Övriga skulder 162.640 −3.988 4.468
11 Värderegleringskonton 328.818 0 79.613
12 Eget kapital 78.191 268 0
Summa skulder 2.049.811 −193.637 89.202

Kontakt för media