Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Ιουλίου 2010

7 Ιουλίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Ιουλίου 2010, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 65,4 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 18,2 δισεκ. ευρώ σε 190,9 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ οι συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο επέφεραν αύξηση κατά 0,2 δισεκ. ευρώ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2,7 δισεκ. ευρώ σε 296,7 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 6,7 δισεκ. ευρώ σε 816,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 39,7 δισεκ. ευρώ σε 115,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 117,9 δισεκ. ευρώ σε 416,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 151,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 162,9 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 51 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 31,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 131,9 δισεκ. ευρώ, καθώς και νέα πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με σκοπό την παροχή ρευστότητας, ύψους 111,2 δισεκ. ευρώ και διάρκειας έξι ημερών. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 442,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός έτους.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 231,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 284,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 5 δισεκ. ευρώ σε 120,1 δισεκ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών ύψους 3,7 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και 1,3 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 84,7 δισεκ. ευρώ σε 160,4 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 2 Ιουλίου 2010 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.010,920 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2271 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

108,79 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2046 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 352.092 0 65.402
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 232.639 −330 19.978
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.078 17 4.719
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 158.561 −347 15.259
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.344 −49 3.106
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.883 630 −23
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.883 630 −23
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 680.576 −189.778 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 162.912 11.400 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 405.927 −312.309 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 111.237 111.237 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 484 −81 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 16 −26 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 43.771 1.539 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 416.735 3.995 −1.708
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 120.062 4.988 −23
7.2 Λοιποί τίτλοι 296.674 −993 −1.685
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.085 −470 −21
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 240.685 −9.174 2.468
Σύνολο ενεργητικού 2.049.811 −193.637 89.202
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 816.470 6.720 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 424.032 −156.527 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 160.380 −84.683 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 231.717 −52.640 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 31.866 −19.134 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 68 −70 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 818 −220 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 123.841 −39.701 −2
5.1 Γενική κυβέρνηση 115.700 −39.722 −2
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.140 22 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 41.882 408 46
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 926 −204 173
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.481 −393 1.226
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.481 −393 1.226
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.711 0 3.678
10 Λοιπές υποχρεώσεις 162.640 −3.988 4.468
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 328.818 0 79.613
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.191 268 0
Σύνολο παθητικού 2.049.811 −193.637 89.202

Εκπρόσωποι Τύπου