Konsolidovaná rozvaha eurosystému k 2. červenci 2010

7. července 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. července 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 65,4 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 18,2 mld. EUR na 190,9 mld. EUR. Tato změna je především důsledkem vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, přičemž klientské a portfoliové transakce provedené centrálními bankami Eurosystému ve sledovaném období vyústily ve zvýšení o 0,2 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 2,7 mld. EUR na 296,7 mld. EUR, a to převážně v důsledku přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,7 mld. EUR na 816,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 39,7 mld. EUR na 115,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 117,9 mld. EUR na 416,9 mld. EUR. Ve středu 30. června 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 151,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 162,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 51 mld. EUR a byly přijaty nové vklady se splatností jeden týden ve výši 31,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. července 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 131,9 mld. EUR. Rovněž byla vypořádána operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 111,2 mld. EUR s šestidenní splatností. Tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 442,2 mld. EUR se splatností jeden rok.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (ve srovnání s 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 231,7 mld. EUR (ve srovnání s 284,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 5 mld. EUR na 120,1 mld. EUR především v důsledku vypořádaných nákupů o objemu 3,7 mld. EUR v rámci programu pro trhy cenných papírů a vypořádaných nákupů o objemu 1,3 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 84,7 mld. EUR na 160,4 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 2. červenci 2010 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 1010,920 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2271 USD/EUR

JPY: 108,79 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2046 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 352 092 0 65 402
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 232 639 −330 19 978
2.1 Pohledávky za MMF 74 078 17 4 719
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 158 561 −347 15 259
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 344 −49 3 106
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 883 630 −23
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 883 630 −23
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 680 576 −189 778 0
5.1 Hlavní refinanční operace 162 912 11 400 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 405 927 −312 309 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 111 237 111 237 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 484 −81 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 −26 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 43 771 1 539 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 416 735 3 995 −1 708
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 120 062 4 988 −23
7.2 Ostatní cenné papíry 296 674 −993 −1 685
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 085 −470 −21
9 Ostatní aktiva 240 685 −9 174 2 468
Aktiva celkem 2 049 811 −193 637 89 202
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 816 470 6 720 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 424 032 −156 527 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 160 380 −84 683 0
2.2 Vkladová facilita 231 717 −52 640 0
2.3 Termínované vklady 31 866 −19 134 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 68 −70 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 818 −220 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 123 841 −39 701 −2
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 700 −39 722 −2
5.2 Ostatní závazky 8 140 22 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 882 408 46
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 926 −204 173
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 481 −393 1 226
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 481 −393 1 226
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0 3 678
10 Ostatní pasiva 162 640 −3 988 4 468
11 Účty přecenění 328 818 0 79 613
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 268 0
Pasiva celkem 2 049 811 −193 637 89 202

Kontakty pro média