Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 lipca 2010 r.

7 lipca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 lipca 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 65,4 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 18,2 mld euro do poziomu 190,9 mld euro. Wzrost ten wynikał głównie z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów; wzrost wynikający z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie wyniósł 0,2 mld euro.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) obniżyły się o 2,7 mld euro do poziomu 296,7 mld euro, głównie w wyniku aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,7 mld euro do poziomu 816,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 39,7 mld euro do poziomu 115,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 117,9 mld euro do poziomu 416,9 mld euro. W środę 30 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 151,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 162,9 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 51 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 31,9 mld euro, z terminem jednotygodniowym. W czwartek 1 lipca 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 131,9 mld euro i rozliczenie zapewniającej płynność operacji dostrajającej w kwocie 111,2 mld euro, z terminem sześciodniowym. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej z terminem rocznym w kwocie 442,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (wobec 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 231,7 mld euro (wobec 284,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 5 mld euro do 120,1 mld euro głównie w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 3,7 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 1,3 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 84,7 mld euro do poziomu 160,4 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe i instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 2 lipca 2010 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1010,920 EUR za 1 uncję czystego złota

USD: 1,2271 za 1 EUR

JPY: 108,79 za 1 EUR

SDR (MFW): 1,2046 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 352.092 0 65.402
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 232.639 −330 19.978
2.1 Należności od MFW 74.078 17 4.719
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 158.561 −347 15.259
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.344 −49 3.106
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.883 630 −23
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.883 630 −23
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 680.576 −189.778 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 162.912 11.400 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 405.927 −312.309 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 111.237 111.237 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 484 −81 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 −26 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 43.771 1.539 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 416.735 3.995 −1.708
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 120.062 4.988 −23
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.674 −993 −1.685
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.085 −470 −21
9 Pozostałe aktywa 240.685 −9.174 2.468
Aktywa razem 2.049.811 −193.637 89.202
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 816.470 6.720 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 424.032 −156.527 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 160.380 −84.683 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 231.717 −52.640 0
2.3 Depozyty terminowe 31.866 −19.134 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 68 −70 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 818 −220 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 123.841 −39.701 −2
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.700 −39.722 −2
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.140 22 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.882 408 46
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 926 −204 173
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.481 −393 1.226
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.481 −393 1.226
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0 3.678
10 Pozostałe pasywa 162.640 −3.988 4.468
11 Różnice z wyceny 328.818 0 79.613
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 268 0
Pasywa razem 2.049.811 −193.637 89.202

Kontakt z mediami