Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. júlu 2010

7. júla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. júla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 65,4 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 18,2 mld. EUR na 190,9 mld. EUR, a to najmä v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, pričom podiel klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému počas sledovaného obdobia na uvedenom zvýšení predstavoval 0,2 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa najmä v dôsledku precenenia znížil o 2,7 mld. EUR na 296,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6,7 mld. EUR na 816,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 39,7 mld. EUR na 115,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 117,9 mld. EUR na 416,9 mld. EUR. V stredu 30. júna 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 151,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 162,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 51 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 31,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 1. júla 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 131,9 mld. EUR, a rovnako bola vyrovnaná aj dolaďovacia operácia na dodanie likvidity v hodnote 111,2 mld. EUR so splatnosťou šesť dní. V rovnaký deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 442,2 mld. EUR so splatnosťou jeden rok.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 231,7 mld. EUR (v porovnaní s 284,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa najmä v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 3,7 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 1,3 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 5 mld. EUR na 120,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 84,7 mld. EUR na 160,4 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 2. júlu 2010 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1010,920 EUR za uncu čistého zlata

1,2271 USD/EUR

108,79 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,2046 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 352 092 0 65 402
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 232 639 −330 19 978
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 078 17 4 719
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 158 561 −347 15 259
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 344 −49 3 106
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 883 630 −23
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 883 630 −23
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 680 576 −189 778 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 162 912 11 400 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 405 927 −312 309 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 111 237 111 237 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 484 −81 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 −26 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 43 771 1 539 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 416 735 3 995 −1 708
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 120 062 4 988 −23
7.2 Ostatné cenné papiere 296 674 −993 −1 685
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 085 −470 −21
9 Ostatné aktíva 240 685 −9 174 2 468
Úhrn aktív 2 049 811 −193 637 89 202
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 816 470 6 720 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 424 032 −156 527 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 160 380 −84 683 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 231 717 −52 640 0
2.3 Termínované vklady 31 866 −19 134 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 68 −70 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 818 −220 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 123 841 −39 701 −2
5.1 Verejná správa 115 700 −39 722 −2
5.2 Ostatné záväzky 8 140 22 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 882 408 46
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 926 −204 173
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 481 −393 1 226
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 481 −393 1 226
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0 3 678
10 Ostatné pasíva 162 640 −3 988 4 468
11 Účty precenenia 328 818 0 79 613
12 Kapitál a rezervy 78 191 268 0
Úhrn pasív 2 049 811 −193 637 89 202

Kontakt pre médiá