Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. juuli 2010

7. juuli 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. juulil 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 65,4 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 18,2 miljardi euro võrra 190,9 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Samal ajal kaasnes vaadeldaval perioodil eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingutega 0,2 miljardi euro suurune kasv.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes peamiselt tehingute tulemusel 2,7 miljardi euro võrra 296,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,7 miljardi euro võrra 816,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 39,7 miljardi euro võrra 115,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 117,9 miljardi euro võrra 416,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. juunil 2010 möödus 151,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 162,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 51 miljardi euro väärtuses hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 31,9 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 1. juulil 2010 möödus 2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 131,9 miljardit eurot. Lisaks teostati likviidsust suurendav peenhäälestusoperatsioon väärtusega 111,2 miljardit eurot ja tähtajaga kuus päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 442,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni üheaastane tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 231,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 284,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 5 miljardi euro võrra 120,1 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 3,7 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 1,3 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 84,7 miljardi euro võrra 160,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2010. aasta 2. juuli seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1010,920 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,2271

EUR / JPY: 108,79

SDRid: 1,2046 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 352 092 0 65 402
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 232 639 −330 19 978
2.1 Nõuded RVFle 74 078 17 4 719
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 158 561 −347 15 259
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 31 344 −49 3 106
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 883 630 −23
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 883 630 −23
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 680 576 −189 778 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 162 912 11 400 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 405 927 −312 309 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 111 237 111 237 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 484 −81 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 −26 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 43 771 1 539 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 416 735 3 995 −1 708
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 120 062 4 988 −23
7.2 Muud väärtpaberid 296 674 −993 −1 685
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 085 −470 −21
9 Muud varad 240 685 −9 174 2 468
Varad kokku 2 049 811 −193 637 89 202
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 816 470 6 720 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 424 032 −156 527 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 160 380 −84 683 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 231 717 −52 640 0
2.3 Tähtajalised hoiused 31 866 −19 134 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 68 −70 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 818 −220 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 123 841 −39 701 −2
5.1 Valitsussektor 115 700 −39 722 −2
5.2 Muud kohustused 8 140 22 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 882 408 46
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 926 −204 173
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 481 −393 1 226
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 481 −393 1 226
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0 3 678
10 Muud kohustused 162 640 −3 988 4 468
11 Ümberhindluskontod 328 818 0 79 613
12 Kapital ja reservid 78 191 268 0
Kohustused kokku 2 049 811 −193 637 89 202

Kontaktandmed