Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. juli 2010

7. juli 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. juli 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 65,4 mia. euro svarende til de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 18,2 mia. euro til 190,9 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver. Kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode resulterede i en stigning på 0,2 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2), faldt med 2,7 mia. euro til 296,7 mia. euro, hovedsagelig som følge af revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,7 mia. euro til 816,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 39,7 mia. euro til 115,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 117,9 mia. euro til 416,9 mia. euro. Onsdag den 30. juni 2010 udløb en primær markedsoperation på 151,5 mia. euro, og en ny på 162,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 51 mia. euro, og der blev modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 31,9 mia. euro. Torsdag den 1. juli 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 2 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 131,9 mia. euro blev afviklet. Der blev også afviklet en likviditetstilførende finjusterende operation på 111,2 mia. euro med en løbetid på seks dage. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 442,2 mia. euro med en løbetid på et år.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 231,7 mia. euro (mod 284,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.1) steg med 5 mia. euro til 120,1 mia. euro hovedsagelig som følge af afviklede opkøb på 3,7 mia. euro under Securities Markets Programme og på 1,3 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 84,7 mia. euro til 160,4 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 2. juli 2010 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1010,920 pr. fine oz.

USD: 1,2271 pr. EUR

JPY: 108,79 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2046 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 352.092 0 65.402
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 232.639 −330 19.978
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.078 17 4.719
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 158.561 −347 15.259
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.344 −49 3.106
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.883 630 −23
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.883 630 −23
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 680.576 −189.778 0
5.1 Primære markedsoperationer 162.912 11.400 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 405.927 −312.309 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 111.237 111.237 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 484 −81 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 −26 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 43.771 1.539 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 416.735 3.995 −1.708
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 120.062 4.988 −23
7.2 Andre værdipapirer 296.674 −993 −1.685
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.085 −470 −21
9 Andre aktiver 240.685 −9.174 2.468
Aktiver i alt 2.049.811 −193.637 89.202
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 816.470 6.720 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 424.032 −156.527 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 160.380 −84.683 0
2.2 Indlånsfacilitet 231.717 −52.640 0
2.3 Indskud med fast løbetid 31.866 −19.134 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 68 −70 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 818 −220 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 123.841 −39.701 −2
5.1 Offentlig forvaltning og service 115.700 −39.722 −2
5.2 Andre forpligtelser 8.140 22 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.882 408 46
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 926 −204 173
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.481 −393 1.226
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.481 −393 1.226
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0 3.678
10 Andre forpligtelser 162.640 −3.988 4.468
11 Revalueringskonti 328.818 0 79.613
12 Kapital og reserver 78.191 268 0
Passiver i alt 2.049.811 −193.637 89.202

Medie- og pressehenvendelser