Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. julija 2010

7. julij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. julija 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 65,4 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 18,2 milijarde EUR na 190,9 milijarde EUR. Do tega je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje povečalo za 0,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,7 milijarde EUR na 296,7 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi prevredotenja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,7 milijarde EUR na 816,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 39,7 milijarde EUR na 115,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 117,9 milijarde EUR na 416,9 milijarde EUR. V sredo, 30. junija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 151,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 162,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 51 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 31,9 milijarde EUR. V četrtek, 1. julija 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2 milijard EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 131,9 milijarde EUR. Poravnana je bila tudi operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 111,2 milijarde EUR z zapadlostjo šest dni. Istega dne je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 442,2 milijarde EUR z zapadlostjo eno leto.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 231,7 milijarde EUR (v primerjavi s 284,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 5 milijard EUR na 120,1 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 3,7 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 1,3 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 84,7 milijarde EUR na 160,4 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 2. julija 2010 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1010,920 EUR za unčo

USD: 1,2271 za EUR

JPY: 108,79 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2046 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 352.092 0 65.402
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 232.639 −330 19.978
2.1 Terjatve do MDS 74.078 17 4.719
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 158.561 −347 15.259
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.344 −49 3.106
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.883 630 −23
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.883 630 −23
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 680.576 −189.778 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 162.912 11.400 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 405.927 −312.309 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 111.237 111.237 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 484 −81 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 −26 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 43.771 1.539 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 416.735 3.995 −1.708
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 120.062 4.988 −23
7.2 Drugi vrednostni papirji 296.674 −993 −1.685
8 Dolg širše države v EUR 35.085 −470 −21
9 Druga sredstva 240.685 −9.174 2.468
Skupaj sredstva 2.049.811 −193.637 89.202
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 816.470 6.720 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 424.032 −156.527 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 160.380 −84.683 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 231.717 −52.640 0
2.3 Vezane vloge 31.866 −19.134 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 68 −70 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 818 −220 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 123.841 −39.701 −2
5.1 Širša država 115.700 −39.722 −2
5.2 Druge obveznosti 8.140 22 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 41.882 408 46
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 926 −204 173
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.481 −393 1.226
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.481 −393 1.226
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0 3.678
10 Druge obveznosti 162.640 −3.988 4.468
11 Računi prevrednotenja 328.818 0 79.613
12 Kapital in rezerve 78.191 268 0
Skupaj obveznosti 2.049.811 −193.637 89.202

Stiki za medije