Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 juli 2010

7 juli 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 juli 2010 was de stijging van EUR 65,4 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 18,2 miljard naar EUR 190,9 miljard. Dit was voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva en van door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties gedurende de verslagperiode, resulterend in een stijging van EUR 0,2 miljard.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,7 miljard naar EUR 296,7 miljard, voornamelijk als gevolg van herwaarderingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,7 miljard naar EUR 816,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 39,7 miljard naar EUR 115,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 117,9 miljard naar EUR 416,9 miljard. Op woensdag 30 juni 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 151,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 162,9 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 51 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 31,9 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 1 juli 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2 miljard met een looptijd van drie maanden en werd een nieuwe transactie van EUR 131,9 miljard verrekend, evenals een liquiditeitsverschaffende “fine tuning”-transactie van EUR 111,2 miljard, met een looptijd van zes dagen. Op dezelfde datum verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 442,2 miljard met een looptijd van één jaar.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 231,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 284,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 5 miljard naar EUR 120,1 miljard, voornamelijk ten gevolge van verrekende aankopen ter waarde van EUR 3,7 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en ter waarde van EUR 1,3 miljard in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 84,7 miljard naar EUR 160,4 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 2 juli 2010 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen.” De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1010,920 per fine ounce

USD: 1,2271 per EUR

JPY: 108,79 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2046 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 352.092 0 65.402
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 232.639 −330 19.978
2.1 Vorderingen op het IMF 74.078 17 4.719
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 158.561 −347 15.259
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.344 −49 3.106
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.883 630 −23
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.883 630 −23
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 680.576 −189.778 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 162.912 11.400 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 405.927 −312.309 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 111.237 111.237 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 484 −81 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 −26 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 43.771 1.539 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 416.735 3.995 −1.708
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 120.062 4.988 −23
7.2 Overige waardepapieren 296.674 −993 −1.685
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.085 −470 −21
9 Overige activa 240.685 −9.174 2.468
Totaal activa 2.049.811 −193.637 89.202
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 816.470 6.720 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 424.032 −156.527 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 160.380 −84.683 0
2.2 Depositofaciliteit 231.717 −52.640 0
2.3 Termijndeposito's 31.866 −19.134 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 68 −70 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 818 −220 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 123.841 −39.701 −2
5.1 Overheid 115.700 −39.722 −2
5.2 Overige verplichtingen 8.140 22 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.882 408 46
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 926 −204 173
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.481 −393 1.226
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.481 −393 1.226
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0 3.678
10 Overige passiva 162.640 −3.988 4.468
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0 79.613
12 Kapitaal en reserves 78.191 268 0
Totaal passiva 2.049.811 −193.637 89.202

Contactpersonen voor de media