Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. liepos 2 d.

2010 m. liepos 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. liepos 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 65,4 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,2 mlrd. eurų – iki 190,9 mlrd. eurų. Tai buvo daugiausiai dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta padidėjo 0,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 296,7 mlrd. eurų, daugiausia dėl perkainojimų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 816,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,7 mlrd. eurų – iki 115,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 117,9 mlrd. eurų – iki 416,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. birželio 30 d., baigėsi 151,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 162,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 51 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 31,9 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. liepos 1 d., baigėsi 2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 131,9 mlrd. eurų vertės operacija bei 111,2 mlrd. eurų vertės 6 dienų trukmės likvidumą didinanti koreguojamoji operacija. Tą pačią dieną baigėsi 442,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 m.) refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 231,7 mlrd. eurų (palyginti su 284,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų iki 120,1 mlrd. eurų daugiausia dėl įvykdytų pirkimų 3,7 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 1,3 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 84,7 mlrd. eurų – iki 160,4 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2010 m. liepos 2 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1010,920 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,2271 USD/EUR

JPY: 108,79 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2046 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 352 092 0 65 402
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 232 639 −330 19 978
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 078 17 4 719
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 158 561 −347 15 259
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 344 −49 3 106
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 883 630 −23
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 883 630 −23
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 680 576 −189 778 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 162 912 11 400 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 405 927 −312 309 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 111 237 111 237 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 484 −81 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 −26 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 43 771 1 539 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 416 735 3 995 −1 708
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 120 062 4 988 −23
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 674 −993 −1 685
8 Valdžios skola eurais 35 085 −470 −21
9 Kitas turtas 240 685 −9 174 2 468
Visas turtas 2 049 811 −193 637 89 202
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 816 470 6 720 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 424 032 −156 527 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 160 380 −84 683 0
2.2 Indėlių galimybė 231 717 −52 640 0
2.3 Terminuotieji indėliai 31 866 −19 134 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 68 −70 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 818 −220 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 123 841 −39 701 −2
5.1 Valdžiai 115 700 −39 722 −2
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 140 22 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 882 408 46
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 926 −204 173
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 481 −393 1 226
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 481 −393 1 226
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0 3 678
10 Kiti įsipareigojimai 162 640 −3 988 4 468
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0 79 613
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 268 0
Visi įsipareigojimai 2 049 811 −193 637 89 202

Kontaktai žiniasklaidai