Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 юни 2010 г.

29 юни 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 юни 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 172,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,4 млрд. евро до 299,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. евро до 809,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 24,4 млрд. евро до 155,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 30,8 млрд. евро до 534,9 млрд. евро. На 23 юни 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 126,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 151,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 47 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 51 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд.  евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 284,4 млрд. евро (при 232 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 5,5 млрд. евро до 115,1 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 4,2 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 1,3 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 50,6 млрд. евро до 245,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 690 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 212 992 −727
2.1 Вземания от МВФ 69 343 −23
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 649 −704
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 287 412
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 276 −175
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 276 −175
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 870 354 25 441
5.1 Основни операции по рефинансиране 151 512 24 840
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 718 236 37
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 565 554
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 42 10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 42 231 2 866
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 414 448 4 071
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 115 097 5 494
7.2 Други ценни книжа 299 351 −1 423
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 0
9 Други активи 247 391 −2 383
Общо активи 2 154 245 29 505
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 809 750 825
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 580 559 5 646
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 245 063 −50 620
2.2 Депозитно улеснение 284 357 52 312
2.3 Срочни депозити 51 000 4 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 138 −46
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 038 −6
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 163 543 23 980
5.1 Сектор „Държавно управление“ 155 424 24 405
5.2 Други задължения 8 119 −425
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 429 −365
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 957 −95
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 648 −50
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 648 −50
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 162 161 −431
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 77 922 0
Общо пасиви 2 154 245 29 505
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите