Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 czerwca 2010 r.

29 czerwca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 czerwca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 172,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,4 mld euro do poziomu 299,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,8 mld euro do poziomu 809,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 24,4 mld euro do poziomu 155,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 30,8 mld euro do poziomu 534,9 mld euro. W środę 23 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 126,7mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 151,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 47 mld euro i przyjęto nowe depozyty, z terminem tygodniowym, na kwotę 51 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 284,4 mld euro (wobec 232 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 5,5 mld euro do 115,1 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 4,2 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 1,3 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 50,6 mld euro do poziomu 245,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.690 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 212.992 −727
2.1 Należności od MFW 69.343 −23
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.649 −704
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.287 412
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.276 −175
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.276 −175
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 870.354 25.441
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 151.512 24.840
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.236 37
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 565 554
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 42 10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.231 2.866
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 414.448 4.071
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 115.097 5.494
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 299.351 −1.423
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 0
9 Pozostałe aktywa 247.391 −2.383
Aktywa razem 2.154.245 29.505
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 809.750 825
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 580.559 5.646
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 245.063 −50.620
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 284.357 52.312
2.3 Depozyty terminowe 51.000 4.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 138 −46
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.038 −6
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 163.543 23.980
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 155.424 24.405
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.119 −425
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.429 −365
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 957 −95
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.648 −50
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.648 −50
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 162.161 −431
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 77.922 0
Pasywa razem 2.154.245 29.505
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami