Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. červnu 2010

29. června 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. června 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 172,6 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,4 mld. EUR na 299,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 809,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 24,4 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 30,8 mld. EUR na 534,9 mld. EUR. Ve středu 23. června 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 126,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 151,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 47 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 51 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 284,4 mld. EUR (oproti 232 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 5,5 mld. EUR na 115,1 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů o objemu 4,2 mld. EUR a v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech o objemu 1,3 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 50,6 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 690 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 212 992 −727
2.1 Pohledávky za MMF 69 343 −23
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 649 −704
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 287 412
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 276 −175
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 276 −175
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 870 354 25 441
5.1 Hlavní refinanční operace 151 512 24 840
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 236 37
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 565 554
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 42 10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 231 2 866
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 414 448 4 071
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 115 097 5 494
7.2 Ostatní cenné papíry 299 351 −1 423
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 0
9 Ostatní aktiva 247 391 −2 383
Aktiva celkem 2 154 245 29 505
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 809 750 825
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 580 559 5 646
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 245 063 −50 620
2.2 Vkladová facilita 284 357 52 312
2.3 Termínované vklady 51 000 4 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 138 −46
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 038 −6
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 163 543 23 980
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 155 424 24 405
5.2 Ostatní závazky 8 119 −425
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 429 −365
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 957 −95
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 648 −50
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 648 −50
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 162 161 −431
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 77 922 0
Pasiva celkem 2 154 245 29 505