Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 25. jūnijā

2010. gada 29. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 25. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 172.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 299.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 809.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 24.4 mljrd. euro (līdz 155.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 30.8 mljrd. euro (līdz 534.9 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 23. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 126.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 151.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš termiņnoguldījumiem 47 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 51 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 284.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 232 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 5.5 mljrd. euro (līdz 115.1 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 4.2 mljrd. euro un 1.3 mljrd. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 50.6 mljrd. euro (līdz 245.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,690 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 212,992 −727
2.1 SVF debitoru parādi 69,343 −23
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,649 −704
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,287 412
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,276 −175
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,276 −175
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 870,354 25,441
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 151,512 24,840
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718,236 37
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 565 554
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 42 10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 42,231 2,866
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 414,448 4,071
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 115,097 5,494
7.2 Pārējie vērtspapīri 299,351 −1,423
8 Valdības parāds euro 35,576 0
9 Pārējie aktīvi 247,391 −2,383
Kopā aktīvi 2,154,245 29,505
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 809,750 825
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 580,559 5,646
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 245,063 −50,620
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 284,357 52,312
2.3 Termiņnoguldījumi 51,000 4,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 138 −46
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,038 −6
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 163,543 23,980
5.1 Saistības pret valdību 155,424 24,405
5.2 Pārējās saistības 8,119 −425
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,429 −365
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 957 −95
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,648 −50
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,648 −50
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 162,161 −431
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 77,922 0
Kopā pasīvi 2,154,245 29,505
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem