Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 juni 2010

29 juni 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 juni 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 172,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 299,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 809,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 24,4 miljarder EUR till 155,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 30,8 miljarder EUR till 534,9 miljarder EUR. Onsdagen den 23 juni 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 126,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 151,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 47 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 51 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 284,4 miljarder EUR (jämfört med 232 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 5,5 miljarder EUR till 115,1 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 4,2 miljarder EUR och 1,3 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 50,6 miljarder EUR till 245,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.690 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 212.992 −727
2.1 Fordringar på IMF 69.343 −23
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.649 −704
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.287 412
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.276 −175
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.276 −175
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 870.354 25.441
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 151.512 24.840
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.236 37
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 565 554
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 42 10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.231 2.866
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 414.448 4.071
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 115.097 5.494
7.2 Andra värdepapper 299.351 −1.423
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 0
9 Övriga tillgångar 247.391 −2.383
Summa tillgångar 2.154.245 29.505
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 809.750 825
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 580.559 5.646
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 245.063 −50.620
2.2 Inlåningsfacilitet 284.357 52.312
2.3 Inlåning med fast löptid 51.000 4.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 138 −46
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.038 −6
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 163.543 23.980
5.1 Offentliga sektorn 155.424 24.405
5.2 Övriga skulder 8.119 −425
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.429 −365
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 957 −95
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.648 −50
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.648 −50
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 162.161 −431
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 77.922 0
Summa skulder 2.154.245 29.505
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media