SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. juni 2010

29. juni 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. juni 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 172,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,4 mia. euro til 299,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 809,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 24,4 mia. euro til 155,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 30,8 mia. euro til 534,9 mia. euro. Onsdag den 23. juni 2010 udløb en primær markedsoperation på 126,7 mia. euro, og en ny på 151,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 47 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 51 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 284,4 mia. euro (mod 232 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 5,5 mia. euro til 115,1 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 4,2 mia. euro under Securities Markets Programme og på 1,3 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 50,6 mia. euro til 245,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.690 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 212.992 −727
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.343 −23
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.649 −704
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.287 412
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.276 −175
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.276 −175
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 870.354 25.441
5.1 Primære markedsoperationer 151.512 24.840
5.2 Langfristede markedsoperationer 718.236 37
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 565 554
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 42 10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.231 2.866
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 414.448 4.071
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 115.097 5.494
7.2 Andre værdipapirer 299.351 −1.423
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 0
9 Andre aktiver 247.391 −2.383
Aktiver i alt 2.154.245 29.505
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 809.750 825
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 580.559 5.646
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 245.063 −50.620
2.2 Indlånsfacilitet 284.357 52.312
2.3 Indskud med fast løbetid 51.000 4.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 138 −46
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.038 −6
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 163.543 23.980
5.1 Offentlig forvaltning og service 155.424 24.405
5.2 Andre forpligtelser 8.119 −425
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.429 −365
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 957 −95
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.648 −50
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.648 −50
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 162.161 −431
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 77.922 0
Passiver i alt 2.154.245 29.505
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt