Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Ιουνίου 2010

29 Ιουνίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Ιουνίου 2010, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 172,6 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε 299,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 809,8 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 24,4 δισεκ. ευρώ σε 155,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 30,8 δισεκ. ευρώ σε 534,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 126,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 151,5 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 47 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 51 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,6 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 284,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 232 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 5,5 δισεκ. ευρώ σε 115,1 δισεκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών ύψους 4,2 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και 1,3 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 50,6 δισεκ. ευρώ σε 245,1 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 286.690 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 212.992 −727
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.343 −23
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 143.649 −704
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.287 412
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.276 −175
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.276 −175
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 870.354 25.441
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 151.512 24.840
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 718.236 37
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 565 554
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 42 10
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 42.231 2.866
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 414.448 4.071
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 115.097 5.494
7.2 Λοιποί τίτλοι 299.351 −1.423
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.576 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 247.391 −2.383
Σύνολο ενεργητικού 2.154.245 29.505
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 809.750 825
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 580.559 5.646
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 245.063 −50.620
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 284.357 52.312
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 51.000 4.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 138 −46
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.038 −6
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 163.543 23.980
5.1 Γενική κυβέρνηση 155.424 24.405
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.119 −425
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 41.429 −365
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 957 −95
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.648 −50
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.648 −50
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.033 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 162.161 −431
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 249.205 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 77.922 0
Σύνολο παθητικού 2.154.245 29.505
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου