Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 juni 2010

29 juni 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 juni 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 172,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 299,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 809,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 24,4 miljard naar EUR 155,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 30,8 miljard naar EUR 534,9 miljard. Op woensdag 23 juni 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 126,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 151,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 47 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 51 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 284,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 232 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 5,5 miljard naar EUR 115,1 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ter waarde van EUR 4,2 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en ter waarde van EUR 1,3 miljard in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 50,6 miljard naar EUR 245,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.690 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 212.992 −727
2.1 Vorderingen op het IMF 69.343 −23
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.649 −704
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.287 412
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.276 −175
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.276 −175
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 870.354 25.441
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 151.512 24.840
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.236 37
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 565 554
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 42 10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 42.231 2.866
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 414.448 4.071
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 115.097 5.494
7.2 Overige waardepapieren 299.351 −1.423
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 0
9 Overige activa 247.391 −2.383
Totaal activa 2.154.245 29.505
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 809.750 825
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 580.559 5.646
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 245.063 −50.620
2.2 Depositofaciliteit 284.357 52.312
2.3 Termijndeposito's 51.000 4.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 138 −46
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.038 −6
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 163.543 23.980
5.1 Overheid 155.424 24.405
5.2 Overige verplichtingen 8.119 −425
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.429 −365
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 957 −95
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.648 −50
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.648 −50
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 162.161 −431
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 77.922 0
Totaal passiva 2.154.245 29.505
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media