Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. junija 2010

29. junij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. junija 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 172,6 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 299,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 809,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 24,4 milijarde EUR na 155,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 30,8 milijarde EUR na 534,9 milijarde EUR. V sredo, 23. junija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 126,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 151,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vloge v višini 47 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 51 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 284,4 milijarde EUR (v primerjavi z 232 milijard EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 5,5 milijarde EUR na 115,1 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 4,2 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 1,3 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 50,6 milijarde EUR na 245,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.690 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 212.992 −727
2.1 Terjatve do MDS 69.343 −23
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.649 −704
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.287 412
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.276 −175
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.276 −175
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 870.354 25.441
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 151.512 24.840
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.236 37
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 565 554
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 42 10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 42.231 2.866
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 414.448 4.071
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 115.097 5.494
7.2 Drugi vrednostni papirji 299.351 −1.423
8 Dolg širše države v EUR 35.576 0
9 Druga sredstva 247.391 −2.383
Skupaj sredstva 2.154.245 29.505
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 809.750 825
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 580.559 5.646
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 245.063 −50.620
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 284.357 52.312
2.3 Vezane vloge 51.000 4.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 138 −46
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.038 −6
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 163.543 23.980
5.1 Širša država 155.424 24.405
5.2 Druge obveznosti 8.119 −425
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.429 −365
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 957 −95
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.648 −50
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.648 −50
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 162.161 −431
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 77.922 0
Skupaj obveznosti 2.154.245 29.505
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije