Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. júnu 2010

29. júna 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. júna 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 172,6 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,4 mld. EUR na 299,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,8 mld. EUR na 809,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 24,4 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 30,8 mld. EUR na 534,9 mld. EUR. V stredu 23. júna 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 126,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 151,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 47 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 51 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 284,4 mld. EUR (v porovnaní s 232 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 4,2 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 1,3 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 5,5 mld. EUR na 115,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 50,6 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 690 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 212 992 −727
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 343 −23
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 649 −704
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 287 412
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 276 −175
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 276 −175
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 870 354 25 441
5.1 Hlavné refinančné operácie 151 512 24 840
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 236 37
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 565 554
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 42 10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 231 2 866
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 414 448 4 071
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 115 097 5 494
7.2 Ostatné cenné papiere 299 351 −1 423
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 0
9 Ostatné aktíva 247 391 −2 383
Úhrn aktív 2 154 245 29 505
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 809 750 825
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 580 559 5 646
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 245 063 −50 620
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 284 357 52 312
2.3 Termínované vklady 51 000 4 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 138 −46
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 038 −6
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 163 543 23 980
5.1 Verejná správa 155 424 24 405
5.2 Ostatné záväzky 8 119 −425
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 429 −365
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 957 −95
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 648 −50
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 648 −50
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 162 161 −431
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 77 922 0
Úhrn pasív 2 154 245 29 505
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá