Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 май 2010 г.

25 май 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нетното намаление с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 21 май 2010 г., отразява извършените сделки със златни монети от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 6,8 млрд. евро до 173,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Транзакции за предоставяне на ликвидност в щатски долари

На 20 май 2010 г. настъпи падежът на операция с матуритет 8 дни в размер на 9,2 млрд. щатски долара. В същият ден бе извършено плащането по операция с матуритет 84 дни на стойност 1 млрд. щатски долара. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв.

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 май 2010 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 9,2 млрд. щатски долара
84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1 млрд. щатски долара

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 307,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,5 млрд. евро до 804,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,1 млрд. евро до 118,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 39,3 млрд. евро до 541,7 млрд. евро. На 19 май 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 99,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 104,8 млрд. евро. В същия ден бяха събрани депозити с матуритет една седмица на стойност 16,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 253,5 млрд. евро (при 225,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 11,1 млрд. евро до 79,8 млрд. евро в резултат на заплатената покупка в размер на 10,4 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 0,7 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 55,6 млрд. евро до 246,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 696 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 211 749 −3 212
2.1 Вземания от МВФ 69 602 −58
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 147 −3 154
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 798 −5 376
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 267 2 821
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 267 2 821
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 811 688 5 026
5.1 Основни операции по рефинансиране 104 752 5 182
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 706 881 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 13 −154
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 42 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 39 861 3 173
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 387 114 9 803
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 79 797 11 105
7.2 Други ценни книжа 307 317 −1 302
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 582 5
9 Други активи 248 214 −5 213
Общо активи 2 069 968 7 025
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 804 587 −453
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 516 213 −11 199
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 246 239 −55 562
2.2 Депозитно улеснение 253 469 27 863
2.3 Срочни депозити 16 500 16 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 390 −182
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 126 471 9 233
5.1 Сектор „Държавно управление“ 118 268 9 104
5.2 Други задължения 8 202 129
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 59 248 13 685
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 383 −1 063
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 619 −765
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 619 −765
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 169 162 −2 230
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 657 0
Общо пасиви 2 069 968 7 025