Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. maja 2010

25. maj 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. maja 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) neto zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica trgovanja z zlatimi kovanci v dveh centralnih bankah Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 6,8 milijarde EUR na 173,5 milijarde EUR.

Operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Na dan 20. maja 2010 je zapadla 8-dnevna operacija v višini 9,2 milijarde USD. Na isti dan je bila poravnana 84-dnevna operacija v višini 1 milijarde USD. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalni liniji), ki jih je Evropska centralna banka (ECB) vzpostavila z ameriško centralno banko.

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. maj 2010 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 9,2 mrd USD
84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1 mrd USD

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 307,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 804,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,1 milijarde EUR na 118,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 39,3 milijarde EUR na 541,7 milijarde EUR. V sredo, 19. maja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 99,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 104,8 milijarde EUR. Na isti dan so bile zbrane vloge z zapadlostjo en teden v višini 16,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 253,5 milijarde EUR (v primerjavi z 225,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,1 milijarde EUR na 79,8 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 10,4 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 0,7 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 55,6 milijarde EUR na 246,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.696 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 211.749 −3.212
2.1 Terjatve do MDS 69.602 −58
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.147 −3.154
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.798 −5.376
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.267 2.821
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.267 2.821
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 811.688 5.026
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 104.752 5.182
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 706.881 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 13 −154
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 42 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 39.861 3.173
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 387.114 9.803
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 79.797 11.105
7.2 Drugi vrednostni papirji 307.317 −1.302
8 Dolg širše države v EUR 35.582 5
9 Druga sredstva 248.214 −5.213
Skupaj sredstva 2.069.968 7.025
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 804.587 −453
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 516.213 −11.199
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 246.239 −55.562
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 253.469 27.863
2.3 Vezane vloge 16.500 16.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 390 −182
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 126.471 9.233
5.1 Širša država 118.268 9.104
5.2 Druge obveznosti 8.202 129
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 59.248 13.685
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.383 −1.063
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.619 −765
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.619 −765
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 169.162 −2.230
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.657 0
Skupaj obveznosti 2.069.968 7.025