Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 21ης Μαΐου 2010

25 Μαΐου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 21 Μαΐου 2010, η καθαρή μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 2 εκατ. ευρώ αντανακλούσε τη διαπραγμάτευση χρυσών κερμάτων από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,8 δισεκ. ευρώ σε 173,5 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Συναλλαγές παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Στις 20 Μαΐου 2010, έληξε μια συναλλαγή ύψους 9,2 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ διάρκειας οκτώ ημερών. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε συναλλαγή ύψους 1 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ διάρκειας 84 ημερών. Η συναλλαγή αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
20 Μαΐου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας οκτώ ημερών 9,2 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 84 ημερών 1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 307,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 804,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 9,1 δισεκ. ευρώ σε 118,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 39,3 δισεκ. ευρώ σε 541,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 99,6 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 104,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα, συγκεντρώθηκαν καταθέσεις ύψους 16,5 δισεκ. ευρώ διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 253,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 225,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 11,1 δισεκ. ευρώ σε 79,8 δισεκ. ευρώ λόγω αγορών ύψους 10,4 δισεκ. ευρώ οι οποίες διακανονίστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις αγορές τίτλων, καθώς και λόγω αγορών ύψους 0,7 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 55,6 δισεκ. ευρώ σε 246,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 286.696 −2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 211.749 −3.212
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.602 −58
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 142.147 −3.154
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.798 −5.376
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.267 2.821
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.267 2.821
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 811.688 5.026
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 104.752 5.182
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 706.881 1
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 13 −154
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 42 −3
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 39.861 3.173
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 387.114 9.803
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 79.797 11.105
7.2 Λοιποί τίτλοι 307.317 −1.302
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.582 5
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 248.214 −5.213
Σύνολο ενεργητικού 2.069.968 7.025
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 804.587 −453
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 516.213 −11.199
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 246.239 −55.562
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 253.469 27.863
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 16.500 16.500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 390 −182
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 126.471 9.233
5.1 Γενική κυβέρνηση 118.268 9.104
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.202 129
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 59.248 13.685
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.383 −1.063
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.619 −765
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.619 −765
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.033 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 169.162 −2.230
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 249.205 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 76.657 0
Σύνολο παθητικού 2.069.968 7.025