Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 maja 2010 r.

25 maja 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 maja 2010 r. spadek netto stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln euro wynikał z transakcji dotyczących złotych monet, zawartych przez dwa banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 6,8 mld euro do poziomu 173,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich

20 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności operacji w kwocie 9,2 mld USD, z terminem ośmiodniowym. W tym samym dniu nastąpiło rozliczenie operacji w kwocie 1 mld USD, z terminem zapadalności 84 dni. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 maja 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 8 dni 9,2 mld USD
Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 1 mld USD

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld euro do poziomu 307,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,5 mld euro do poziomu 804,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,1 mld euro do poziomu 118,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 39,3 mld euro do poziomu 541,7 mld euro. W środę 19 maja 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 99,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 104,8 mld euro. W tym samym dniu przyjęto depozyty na kwotę 16,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 253,5 mld euro (w porównaniu z 225,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,1 mld euro do 79,8 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 10,4 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,7 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 55,6 mld euro do poziomu 246,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.696 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 211.749 −3.212
2.1 Należności od MFW 69.602 −58
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.147 −3.154
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.798 −5.376
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.267 2.821
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.267 2.821
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 811.688 5.026
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 104.752 5.182
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 706.881 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 13 −154
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 42 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.861 3.173
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 387.114 9.803
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 79.797 11.105
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 307.317 −1.302
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.582 5
9 Pozostałe aktywa 248.214 −5.213
Aktywa razem 2.069.968 7.025
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 804.587 −453
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 516.213 −11.199
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 246.239 −55.562
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 253.469 27.863
2.3 Depozyty terminowe 16.500 16.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 390 −182
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 126.471 9.233
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 118.268 9.104
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.202 129
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 59.248 13.685
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.383 −1.063
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.619 −765
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.619 −765
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 169.162 −2.230
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.657 0
Pasywa razem 2.069.968 7.025
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami