Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 maj 2010

25 maj 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 maj 2010 motsvarade nettominskningen på 2 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) handel med guldmynt av två centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 6,8 miljard EUR till 173,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Den 20 maj 2010 förföll en transaktion på 9,2 miljarder USD med en löptid på 8 dagar. Samma dag avvecklades en transaktion på 1 miljard USD med en löptid på 84 dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System.

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 maj 2010 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 9,2 miljarder USD
84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 1 miljarder USD

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 307,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 804,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,1 miljarder EUR till 118,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 39,3 miljarder EUR till 541,7 miljarder EUR. Onsdagen den 19 maj 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 99,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 104,8 miljarder EUR. Samma dag erhölls inlåning med en löptid på en vecka till ett belopp på 16,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 253,5 miljarder EUR (jämfört med 225,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,1 miljarder EUR till 79,8 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 10,4 miljarder EUR och 0,7 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 55,6 miljarder EUR till 246,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.696 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 211.749 −3.212
2.1 Fordringar på IMF 69.602 −58
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.147 −3.154
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.798 −5.376
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.267 2.821
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.267 2.821
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 811.688 5.026
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 104.752 5.182
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 706.881 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 13 −154
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 42 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.861 3.173
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 387.114 9.803
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 79.797 11.105
7.2 Andra värdepapper 307.317 −1.302
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.582 5
9 Övriga tillgångar 248.214 −5.213
Summa tillgångar 2.069.968 7.025
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 804.587 −453
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 516.213 −11.199
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 246.239 −55.562
2.2 Inlåningsfacilitet 253.469 27.863
2.3 Inlåning med fast löptid 16.500 16.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 390 −182
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 126.471 9.233
5.1 Offentliga sektorn 118.268 9.104
5.2 Övriga skulder 8.202 129
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 59.248 13.685
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.383 −1.063
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.619 −765
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.619 −765
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 169.162 −2.230
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.657 0
Summa skulder 2.069.968 7.025