SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. maj 2010

25. maj 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. maj 2010, skyldtes nettofaldet i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 2) på 2 mio. euro to centralbanker i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 6,8 mia. euro til 173,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar

Den 20. maj 2010 udløb en operation på 9,2 mia. dollar med en løbetid på 8 dage. Samme dag afvikledes en operation på 1 mia. dollar med en løbetid på 84 dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank (ECB) har med Federal Reserve.

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. maj 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage USD 9,2 mia.
Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 1 mia.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 307,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,5 mia. euro til 804,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,1 mia. euro til 118,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 39,3 mia. euro til 541,7 mia. euro. Onsdag den 19. maj 2010 udløb en primær markedsoperation på 99,6 mia. euro, og en ny på 104,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag var der modtaget indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 16,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 253,5 mia. euro (mod 225,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,1 mia. euro til 79,8 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 10,4 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,7 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 55,6 mia. euro til 246,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.696 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 211.749 −3.212
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.602 −58
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.147 −3.154
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.798 −5.376
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.267 2.821
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.267 2.821
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 811.688 5.026
5.1 Primære markedsoperationer 104.752 5.182
5.2 Langfristede markedsoperationer 706.881 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 13 −154
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 42 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.861 3.173
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 387.114 9.803
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 79.797 11.105
7.2 Andre værdipapirer 307.317 −1.302
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.582 5
9 Andre aktiver 248.214 −5.213
Aktiver i alt 2.069.968 7.025
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 804.587 −453
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 516.213 −11.199
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 246.239 −55.562
2.2 Indlånsfacilitet 253.469 27.863
2.3 Indskud med fast løbetid 16.500 16.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 390 −182
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 126.471 9.233
5.1 Offentlig forvaltning og service 118.268 9.104
5.2 Andre forpligtelser 8.202 129
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 59.248 13.685
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.383 −1.063
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.619 −765
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.619 −765
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 169.162 −2.230
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.657 0
Passiver i alt 2.069.968 7.025