Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. máju 2010

25. mája 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. mája 2010 došlo k čistému poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2 mil. EUR v dôsledku obchodov so zlatými mincami, ktoré uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (viac informácií nižšie) znížila o 6,8 mld. EUR na 173,5 mld. EUR.

Transakcie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 20. mája 2010 bola splatná osemdňová operácia v objeme 9,2 mld. USD. V ten istý deň bola vyrovnaná 84-dňová operácia v objeme 1 mld. USD. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek), ktoré Európska centrálna banka (ECB) uzavrela s Federálnym rezervným systémom.

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. mája 2010 osemdňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 9,2 mld. USD
84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 mld. USD

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,3 mld. EUR na 307,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,5 mld. EUR na 804,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9,1 mld. EUR na 118,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 39,3 mld. EUR na 541,7 mld. EUR. V stredu 19. mája 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 99,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 104,8 mld. EUR. V ten istý deň boli prijaté vklady so splatnosťou jeden týždeň vo výške 16,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 253,5 mld. EUR (v porovnaní s 225,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 10,4 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 0,7 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 11,1 mld. EUR na 79,8 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 55,6 mld. EUR na 246,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 696 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 211 749 −3 212
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 602 −58
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 147 −3 154
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 798 −5 376
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 267 2 821
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 267 2 821
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 811 688 5 026
5.1 Hlavné refinančné operácie 104 752 5 182
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 706 881 1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 13 −154
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 42 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 861 3 173
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 387 114 9 803
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 79 797 11 105
7.2 Ostatné cenné papiere 307 317 −1 302
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 582 5
9 Ostatné aktíva 248 214 −5 213
Úhrn aktív 2 069 968 7 025
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 804 587 −453
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 516 213 −11 199
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 246 239 −55 562
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 253 469 27 863
2.3 Termínované vklady 16 500 16 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 390 −182
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 126 471 9 233
5.1 Verejná správa 118 268 9 104
5.2 Ostatné záväzky 8 202 129
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 59 248 13 685
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 383 −1 063
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 619 −765
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 619 −765
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 169 162 −2 230
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 657 0
Úhrn pasív 2 069 968 7 025